Skip to main content

Η τρόικα ζητεί εξηγήσεις για τα κλειστά επαγγέλματα

Ειδική έκθεση για την πορεία απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων και των παρεμβάσεων που δρομολογήθηκαν με το 3ο μνημόνιο στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών καλείται να συντάξει η κυβέρνηση και να την υποβάλει στην τρόικα.

Ήδη έχουν νομοθετηθεί οι προϋποθέσεις για το άνοιγμα 26 επαγγελμάτων, πλην όμως η τρόικα ζητεί την κατάρτιση ειδικής έκθεσης η οποία θα καταγράφει το εύρος των παρεμβάσεων και τα εμπόδια που καταργήθηκαν, για την άσκηση των συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, αλλά ταυτόχρονα ζητεί και την καταγραφή στοιχείων απόδοσης των συγκεκριμένων ρυθμίσεων όπως είναι:

– Ο αριθμός των νέων επαγγελματιών που εισήλθε στα συγκεκριμένα επαγγέλματα.

– Η μείωση των τιμών που επέφερε ο ανταγωνισμός, σε κάθε τομέα δραστηριότητας.

Η έκθεση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι και τον προσεχή Σεπτέμβριο στην τρόικα και όπως αναγράφεται στο μνημόνιο, θα αφορά στα 20 μεγαλύτερα επαγγέλματα. «Για την πορεία απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων και για επιβεβαιωθεί η πρόοδος στον τομέα των κλειστών επαγγελμάτων, η κυβέρνηση ολοκληρώνει μια μελέτη για τα 20 μεγαλύτερα επαγγέλματα όπου εξετάζει το βαθμό στον οποίο έχουν απελευθερωθεί, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων σε σχέση με τους νεοεισερχόμενους και τις μεταβολές των τιμών», αναφέρει το μνημόνιο.

Οι ξένοι τεχνοκράτες θεωρούν πως το άνοιγμα των επαγγελμάτων και η απελευθέρωση των υπηρεσιών, θα προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά και θα οδηγήσουν σε υποχώρηση των τιμών αγαθών και υπηρεσιών. Ήταν μάλιστα ένας τομέας στον οποίο επέμειναν από το πρώτο μνημόνιο, το Μάιο του 2010, ενώ η οριστική νομοθετική ρύθμιση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων περιλήφθηκε στο τρίτο μνημόνιο και μάλιστα αποτέλεσε προαπαιτούμενο για τη δόση του Δεκεμβρίου. Η κυβέρνηση προέβη στις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά η τρόικα επιβάλλοντας την κατάρτιση ειδικής μελέτης, θέλει να πληροφορηθεί αφενός αν πράγματι εφαρμόστηκε το άνοιγμα επαγγελμάτων και αγορών, αλλά και τα αποτελέσματά της.

Τα επαγγέλματα που θα ελεγχθούν και η έκθεσή τους στον ανταγωνισμό

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που απελευθερώθηκαν και υποτίθεται ότι οποιοσδήποτε έχει τα προσόντα, μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά είναι οι ακόλουθες:

1. Λιμενεργάτες σχετιζόμενοι με χερσαίες υπηρεσίες και σε λιμάνια: να γίνει απλοποίηση των διαδικασιών δήλωσης, κατάργηση προκαθορισμένων τελών για φορτο – εκφορτωτικές υπηρεσίες και να επιτραπεί η εργασία τους υπό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου.

2. Ορκωτοί Εκτιμητές: Έκδοση νέας νομοθεσίας για να καταργηθούν τα ισχύοντα τέλη, το σύστημα περιορισμένου αριθμού θέσεων, η προϋπόθεση της ιθαγένειας, να επιτραπεί σε νομικούς φορείς η άσκηση του επαγγέλματος και να αρθούν οι περιορισμοί που θέτουν τομείς αποκλειστικής άσκησης προς αυτό το επάγγελμα.

3. Λογιστές και Φοροτεχνικοί: η επαγγελματική ταυτότητα θα εκδίδεται αυτόματα εντός τριών μηνών, ο αρμόδιος οργανισμός για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων είναι το ΣΑΕΠ, ενώ καταργήθηκε η διαδικασία πιστοποίησης που ορίζει και η οποία ισχύει για νομικά και φυσικά πρόσωπα.

4. Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ): δρομολογήθηκε η κατάργηση της τομεακής νομοθεσίας ώστε να μειωθεί το ελάχιστο κεφάλαιο από 176.083 ευρώ (που προβλέπει το άρθρο 123.1 του Νόμου 4052/2012), να μειωθεί ή να καταργηθεί το ποσό της τραπεζικής εγγύησης, για να αρθεί η απαίτηση ελάχιστου αριθμού υπαλλήλων και να επεκταθεί το εύρος των ΕΠΑ ώστε να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

5. Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας (ΙΓΣΕ): Ζητήθηκε η τροποποίηση της σχετικής τομεακής νομοθεσίας ώστε να επιτραπεί στους εργοδότες των ΙΓΣΕ, εκτός του διευθυντή, να μεσολαβούν, να αρθούν οι περιορισμοί σχετικά με τις υποδομές και τον τεχνολογικό εξοπλισμό, να επιτραπεί η άσκηση δραστηριοτήτων εκτός διαμεσολάβησης στο χώρο λειτουργίας του ΙΓΣΕ.

6. Μεσίτες Ακινήτων: Η τροποποίηση του σχετικού τομεακού νόμου ώστε να καταργηθεί η δοκιμαστική περίοδος προτού ένας αιτών μπορεί να γίνει μεσίτης ακινήτων.

7. Αναλογιστές: Η επανεξέταση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την εξεταστική διαδικασία ώστε να εμποδίσει την Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος να ορίζει έμμεσα τον αριθμό επιτυχόντων στις εξετάσεις προς το συμφέρον των υπαρχόντων αναλογιστών.

8. Ξεναγοί: να θεσπιστεί πως η επαγγελματική κάρτα θα εκδίδεται εντός τριών ή λιγότερο μηνών να τροποποιηθεί η τομεακή νομοθεσία ώστε να επιτραπεί η άσκηση του επαγγέλματος σε πτυχιούχους σχετικών πανεπιστημίων.

9. Ενεργειακοί Επιθεωρητές: Τροποποίηση τομεακής νομοθεσίας για να ακυρωθεί η ελάχιστη αμοιβή για υπηρεσίες ενεργειακής επιθεώρησης και να απλοποιηθεί η αδειοδότηση.

10. Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας: τροποποίηση της τομεακής νομοθεσίας ώστε να εξαλειφθούν οι ασυνέπειες με τον Ν. 3919/2011 για τα επαγγέλματα.

11. Εκτελωνιστές.

12. Περίπτερα και καντίνες σε δημόσια κτήρια: κατάργηση περιορισμών για άδειες υπέρ συγκεκριμένων κατηγοριών, που ισχύουν σήμερα.

13. Τουριστικά γραφεία: κατάργηση προ-έγκρισης, απαιτήσεις ελάχιστου χώρου, επιβαλλόμενες οιονεί- φορολογικές χρεώσεις, και μείωση του ποσού της τραπεζικής εγγύησης ή της απαίτησης τουριστικών γραφείων για εξασφάλιση.

14. Πρακτορεία διανομής τύπου: αφαίρεση συστήματος προέγκρισης και επέκταση του αριθμού των οικονομικών δραστηριοτήτων.

15. Οπλοπωλεία, δραστηριότητα που περιλαμβάνει την πώληση περίστροφων, πιστολιών και όπλων σκοποβολής, προετοιμασία εκρηκτικών, κατασκευή, μετατροπή, συναρμολόγηση, φινίρισμα και επισκευή πυροβόλων όπλων, και γέμισμα/επαναγέμισμα γεμιστήρων πυροβόλων όπλων, γέμισμα γεμιστήρων κυνηγετικών όπλων για πώληση, πώληση φωτοβολίδων και εκτοξευτήρων τους κατασκευή φωτοβολίδων και εκτοξευτήρων τους.

16. Ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας.

17. Ιδιωτικά γραφεία ερευνών.

18. Έμποροι αντικών και νεότερων αντικειμένων τέχνης και συντηρητές έργων τέχνης και αντικών.

19. Οργανισμοί πιστοποίησης δυτών (πάροχοι καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής).

20. Εκμίσθωση μέσων θαλάσσιας αναψυχής.

21. Λεμβουχικές εργασίες.

22. Υπηρεσίες ρυμούλκησης.

23. Αδειοδότηση για υπαίθριο εμπόριο (περίπτερα ή πλανόδιοι) επί πλοίου.

24. Η λειτουργία των καζίνων σε επιβατικά πλοία ελληνικής σημαίας σε διεθνή δρομολόγια.

25. Ναυαγοσώστες.

26. Λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε αγκυροβολημένα ή πλωτά ναυπηγήματα και η λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε θαλασσοπλοούντα πλοία.

27. Μονάδες φροντίδας για ηλικιωμένους (κέντρα φροντίδας ημέρας για ηλικιωμένους).

28. Κέντρα δημιουργικής δραστηριότητας για παιδιά.

29. Κέντρα δημιουργικής δραστηριότητας για παιδιά με ειδικές ανάγκες.

30. Παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία.

31. Ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις.

32. Ινστιτούτα ευημερίας παιδιών.

Διδασκαλία και εκπαίδεθση

1. Διδασκαλία σε ιδιωτικά ιδρύματα και φροντιστήρια ξένων γλωσσών και τη διδασκαλία στο σπίτι: αφαίρεση της ανάγκης για εκ των προτέρων άδεια και αντικατάστασης με μια ανακοίνωση της έναρξης της δραστηριότητας. Αφαίρεση της υποχρέωσης για ανανέωση της άδειας κάθε χρόνο.

2. Ιδιωτική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: κατάργηση της προϋπόθεσης της ιθαγένειας για αδειοδότηση εγκατάστασης, τροποποίηση της προϋπόθεσης για τυπικά προσόντα για τον ιδρυτή ενός ιδιωτικού σχολείου. Κατάργηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των μετόχων, της απαγόρευσης των περισσότερων από μίας εγκατάστασης, των ελάχιστων αποστάσεων, της ανάγκης ανανέωσης αδειών ετησίως και απαγορεύσεις για τη χορήγηση αδειών σε συγγενείς ατόμων με άδεια για ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Ιδιωτικά ιδρύματα και φροντιστήρια ξένων γλωσσών: Τροποποίηση της προϋπόθεσης για τυπικά προσόντα για τον ιδρυτή ενός ιδιωτικού σχολείου και φροντιστηρίου ξένων γλωσσών και αφαίρεση απαγόρευσης αδειοδότησης σε συγγενείς κατόχων άδειας.

4. Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ : Να επιτραπεί η διαφήμιση των ΙΕΚ, χωρίς την έγκριση του EOΠΠEΠ.

5. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ): Τροποποίηση της τομεακής νομοθεσίας που βασίζει την διαπίστευση ενός ΚΕΚ με βάση τον έλεγχο της ακεραιότητας των αντικειμενικών κανονιστικών απαιτήσεων, να επιτραπεί σε ιδιώτες να δημιουργήσουν νομικά πρόσωπα, η ανανέωση της διαπίστευσης, με τη μορφή κοινοποίησης αποσυνδέεται από το σύστημα βαθμολόγησης.

6. Κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης: κατάργηση της απαγόρευσης ότι κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης δεν μπορούν να ιδρυθούν από τους μετόχους ή εταίρους του νομικού προσώπου το οποίο αιτήθηκε την ίδρυση και άδεια λειτουργίας.

7. Διαπιστευμένα κέντρα μελέτης: Τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με την ανανέωση των αδειών, έτσι ώστε οι ανανεώσεις των αδειών να περιορίζονται στις κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθ. 3 του ν. 3919/2011.

 

Πηγή: naftemporiki.gr

No Comments yet!