Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Φορολογικές Δηλώσεις

  • Ηλεκτρονική υποβολή φορολογικής δήλωσης καθώς και υποβολή χειρόγραφης δήλωσης σε οποιαδήποτε ΔΟΥ.
  • Άμεσος υπολογισμός και εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη δήλωση.
  • Υποβολή τροποποιητικών – συμπληρωματικών δηλώσεων παρελθόντων ετών.
  • Υποβολή εντύπων Ε9 για την αλλαγή της ακίνητης περιουσιακής σας κατάσταση μέσα στο προηγούμενο έτος.
  • Δηλώσεις μισθωμάτων Ε2 (για όσους έχουν εισοδήματα από ενοίκια).
  • Υπολογισμός Ε.Τ.Α.Κ
  • Υπολογισμός τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή από πρόσθετους φόρους.

Εργατικά Θέματα

  • Συμβουλές σε περιπτώσεις απολύσεων και υπολογισμός των νόμιμων αποζημιώσεων.
  • Συμβουλές πάνω σε εργασιακά σας θέματα, όπως η αλλαγή του ωραρίου, τα ρεπό, οι υπερωρίες, η άδεια λοχείας και τοκετού κ.τ.λ.
  • Έλεγχος του μισθού σας με βάση την ισχύουσα συλλογική σύμβαση του κλάδου και την ειδικότητά σας.

Κτηματολόγιο

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στο αρμόδιο Κτηματολογικό γραφείο.